Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης υπηρεσιών καθαρισμού του δημοτικού κτιρίου της έδρας του Δήμου

200

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προς  υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού του δημοτικού κτιρίου της έδρας του Δήμου για διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, της παρούσης με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 30η/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου δεκτοί στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους – μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν τη συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και τηρούν τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις ανάληψης δημόσιας σύμβασης κατά όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016.

Προς τούτο προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού και εντός του φακέλου προσφοράς τα πάρα κάτω αποδεικτικά μέσα:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης, με ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές
-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
-στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

  1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
  2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, με ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης στην οποία θα δηλώνονται:
  • οι  φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
  • ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
  • ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
  1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Εμπορικό/Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, αν δεν αναγράφει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
  2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και γενικό πιστοποιητικό (ΓΕΜΗ) σε περίπτωση εταιρείας που υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε, κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
  3. Γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η σε περίπτωση εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

Τα ανωτέρω έγγραφα υπό α/α (6,7,8) μπορεί να υποκαθίστανται από την εκτυπώσιμη μορφή των στοιχείων δημοσιότητας του Γ.Ε.Μ.Η με ημερομηνία εκτύπωσης μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης. (ΓΕΜΗ: Υπηρεσίες Δημοσιότητας (businessportal.gr).

Όλα τα ανωτέρω (προσφορά και δικαιολογητικά) προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/14.

Επίσης δύναται να προσκομιστούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου papageo@monemvasia.gr.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για χορήγηση του τεύχους προδιαγραφών: Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα Προμηθειών – Μολάοι Τ.Κ 230 52 – Αντώνης Παπαγεωργίου, τηλ: 2732360542, email:papageo@monemvasia.gr -.

Ο Δήμαρχος και α.α
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Κωνσταντίνος Χ. Μαυρομιχάλης