Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, κατόπιν άγονου διαγωνισμού.

578

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

 Έχοντας υπόψη:

Α: τις διατάξεις:

 1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 3. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 4. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 12. του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 13. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 14. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 16. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 18. της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 19. της με αρ. 283/11.12.2019 (ΨΚΦΗΩΚ9-ΞΝΓ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μονεμβασίας, με την οποία συγκροτήθηκαν τα συλλογικά όργανα του διαγωνισμού.
 20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β: τα λοιπά στοιχεία:

 1. το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 74/7.5.2020 του τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας του Δήμου στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και η εκτέλεση εργασιών για την ανακατασκευή των παιδικών χαρών του Δήμου Μονεμβασίας,
 2. την αριθ. 110/26.5.2020 (ΩΝΠΒΩΚ9-1ΟΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία,
 3. την αριθ. 5404/2.6.2020 (20PROC006805119_2020-06-02) διακήρυξη διαγωνισμού,
 4. το από 23.6.2020 πρακτικό της αρμόδιας για το διαγωνισμό Επιτροπής, στο οποίο διαπιστώνεται το άγονο αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
 5. την αριθ. 151/1.7.2020 (6ΡΡΦΩΚ9-Φ09) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,

προσκαλεί

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 5404/2.6.2020 (20PROC006805119_2020-06-02) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 5404/2.6.2020 (20PROC006805119_2020-06-02) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr 2/7/2020 2/7/2020 και ώρα 18:00 7/7/2020 και ώρα 23:00 10/7/2020 και ώρα 10:00

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄) και στον ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική Προσφορά, όπως προβλέπονται στην αριθ. 5404/2.6.2020 (20PROC006805119_2020-06-02) διακήρυξης του διαγωνισμού.

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας, στη διεύθυνση http://www.monemvasia.gov.gr/.

Για τα πλήρη τεύχη του αντικειμένου της παρούσης πρόσκλησης παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου http://www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  μπορούν απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360556 – email: papageo@monemvasia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ