Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων

235

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

 Έχοντας υπόψη:

 Α: τις διατάξεις:

 1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 3. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 4. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 9. του ν. 4071/2012 άρθρ. 6 παρ. 14 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
 10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 12. του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 13. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 14. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 16. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 17. της με αρ. 334/14.12.2020 (62ΘΑΩΚ9-3ΨΜ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μονεμβασίας, με την οποία συγκροτήθηκαν τα συλλογικά όργανα του διαγωνισμού.
 18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β: τα λοιπά στοιχεία:

 1. το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 27/15.1.2021 του τμήματος Προμηθειών του Δήμου στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,
 2. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη του Δήμου Α291-Α304 & Α317-Α321/12.2.2021, ύψους 437,94  ευρώ.
 3. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, του διατάκτη του Νομικού Προσώπου «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας», Α24-Α28/4.2.2021, ύψους 40.503,21  ευρώ,
 4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη του Νομικού Προσώπου «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ», Α20/10.2.2021, ύψους 3.200,00  ευρώ,

 

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προς υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας και των Νομικών του Προσώπων, από τις ομάδες/υποομάδες που αναφέρονται στον Πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα/υποομάδα.

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 • Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις οποομάδες του προϋπολογισμού, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε υποομάδος, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
 • Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως την 28η/2/2022.
 • Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
 • Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ως εξής:

-ΟΜΑΔΕΣ 1.1-3.1-5.1 (Γάλα εργαζομένων Δήμου): Η παράδοση του είδους γάλα θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα στις αντίστοιχες ποσότητες και στις έδρες των ενοτήτων, δηλαδή στους Μολάους, Μονεμβασιά, Νεάπολη, Παπαδιάνικα και Ρειχιά σε ψυγεία που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος ή θα υποδείξει ο ίδιος.

– ΟΜΑΔΕΣ 1.2-3.2-5.2 (Τρόφιμα  Κοινωνικού Παντοπωλείου): σε τόπους και σε συχνότητα που θα οριστούν από το Δήμο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σε ώρες από 8:00- 12:00 π.μ  στα εξής σημεία:

Δημοτικό κτήριο Δ.Ε Ασωπού  

Παπαδιάνικα Λακωνίας – Τ.Κ 23054

 

Δημοτικό κτήριο Δ.Ε Ζάρακα Ρειχέα Λακωνίας – Τ.Κ 23052
Δημοτικό κτήριο Δ.Ε Μονεμβασίας Μονεμβασίας Λακωνίας – Τ.Κ 23070

 

– ΟΜΑΔΕΣ 1-5  (Τρόφιμα Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ): σε τόπους και σε συχνότητα που θα οριστούν από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σε ώρες από 7:00- 9:00 π.μ  στα εξής σημεία:

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παπαδιανίκων Παπαδιάνικα Λακωνίας – Τ.Κ 23054
Κ.ΑΠ.Η Μολάων Μολάοι Λακωνίας  – Τ.Κ 23052

 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το υπόδειγμα που προσαρτάται στο τέλος της παρούσης.

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 23η/2/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου δεκτοί στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους – μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν τη συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και προς τούτο προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού και εντός του φακέλου προσφοράς τα πάρα κάτω αποδεικτικά μέσα:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

-στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνονται οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σύμφωνα με το (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης.
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ανωτέρω φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
 4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.
 5. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, από την οποία θα προκύπτει η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  του οικονομικού φορέα.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 7. Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνεται εάν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος της επιχείρησης από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της επιχείρησης απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 9. Βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος (π.χ άδεια κυκλοφορίας οχήματος/ψυγείου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που η παράδοση/διάθεση/παραλαβή του είδους θα γίνεται σε ψυκτικό θάλαμο εντός χώρου του οικονομικού φορέα), για τα τρόφιμα που η μεταφορά τους απαιτεί ψυκτικό θάλαμο.
 10. To φύλλο συμμόρφωσης που παρατίθεται ως παράρτημα στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
 11. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε, κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/14.

Ότι εκ των ανωτέρω δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να αναγράφεται σε ένα (1) έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 27/15.1.2021 του τμήματος Προμηθειών του Δήμου.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα        Προμηθειών – Μολάοι  Τ.Κ 230 52.-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φύλλο Συμμόρφωσης (pdf)

Φύλλο Συμμόρφωσης (doc)

Προϋπολογισμοί Δ.Ε. Ασωπού

Προϋπολογισμοί Δ.Ε. Ζάρακα

Προϋπολογισμοί Δ.Ε. Μονεμβάσιας

Έντυπα προσφορών Δ.Ε. Ασωπού (pdf)

Έντυπα προσφορών Δ.Ε. Ασωπού (doc)

Έντυπα προσφορών Δ.Ε. Ζάρακα (pdf)

Έντυπα προσφορών Δ.Ε. Ζάρακα (doc)

Έντυπα προσφορών Δ.Ε. Μονεμβάσιας (pdf)

Έντυπα προσφορών Δ.Ε. Μονεμβάσιας (doc)