Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων κατά κώδικα I.S.P.S.

624

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει για την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προϋπολογισμού 24.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις 22/02/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Μελέτη Φύλαξης

Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικής Κατάστασης

Υπεύθυνη Δήλωση καταβολής Εισφορών