Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων ηλεκτρολογικών εργασιών.

749

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ηλεκτρολογικές εργασίες προς υποβολή οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 31η.12.2020

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το υπόδειγμα που προσαρτάται στο τέλος της παρούσης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 20η/3/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επισυναπτόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού αριθ. 1653/12.2.2020 (20PROC006276668)/2020-02-12).
Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα Προμηθειών – Μολάοι Τ.Κ 230 52.-