Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς (προμήθεια τροφίμων)

551

Έχοντας υπόψη:

Α: τις διατάξεις:
1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
3. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
5. του άρθρ. 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
9. του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
10. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
11. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
12. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

Β: τα λοιπά στοιχεία:

1. το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 1/11.1.2018 του τμήματος Προμηθειών του Δήμου στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας,
2. την αριθ. 10/2018 (Ψ05ΠΩΚ9-ΑΚΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι συνοπτικού διαγωνισμού,
3. την αριθ. 1107/26.1.2018 (18PROC002588929) διακήρυξη διαγωνισμού,
4. το από 8.2.2017 πρακτικό της αρμόδιας για το διαγωνισμό Επιτροπής, στο οποίο διαπιστώνεται το άγονο αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
5. την αριθ. 27/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και παραπέμφθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16

παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω:

Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα II της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 22η/2/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αναλυτικότερα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
  • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, η οποία εκδίδεται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.
  • Για τα τρόφιμα που η μεταφορά τους απαιτεί ψυκτικό θάλαμο απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος (π.χ άδεια κυκλοφορίας οχήματος/ψυγείου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
  • Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει τους υπεύθυνους για την παράδοση των τροφίμων, εκπροσώπους της επιχείρησης κατόχους ατομικού βιβλιαρίου υγείας, με φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου.
  • Το επισυναπτόμενο φύλλο συμμόρφωσης που παρατίθεται ως παράρτημα στη διακήρυξη (παράρτημα IV)

(Επί πλέον δικαιολογητικά για συμβάσεις άνω των 2.500,00 € χωρίς ΦΠΑ)

  • απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
  • πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης και
  • πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) και για τα μέλη της διοίκησης της επιχείρησης που τυγχάνουν εργαζόμενοι στην επιχείρηση (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ), κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. (Σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη υποχρέωσης ασφάλισης απασχολούμενου προσωπικού).

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/14.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επισυναπτόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού αριθ. 1107/26.1.2018 (18PROC002588929).
Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας – Γραφείο προμηθειών – Μολάοι 230 52