Πρόσκληση ενδιαφερόμενων φορέων για τη Σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης

346

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, επιστημονικοί σύλλογοι, τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, σύλλογος των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών συμβουλίων νέων) που δραστηριοποιούνται εντός ορίων του Δήμου Μονεμβασίας & δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους , όπως με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων τους ορίσουν εκπροσώπους για την συμμετοχή αυτών στην Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία πρόκειται να συσταθεί εκ νέου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, λόγω λήξεως της θητείας της.

Οι φορείς και οι δημότες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αποστείλουν τις αποφάσεις των ΔΣ τους με τον ορισμό των εκπροσώπων τους ή αίτηση αν πρόκειται για δημότη, μέσω αλληλογραφίας (ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΔΕ ΜΟΛAΩΝ Τ.Κ. 23052), είτε μέσω e-mail (nikosdel@molaoi.gr) μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 31-10-2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ