Πρόσκληση και ανακοίνωση από Π.Ε. Λακωνίας για διαπραγμάτευση έργου δακοκτονίας ελαιώνων

949

Από την Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6Σ857Λ1-2ΥΝ και ΑΔΑ:ΨΠ137Λ1-ΥΤΥ η πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση και η ανακοίνωση για διαπραγμάτευση αντίστοιχα για την ανάθεση υλοποίησης του έργου ”Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2016” στην Π.Ε. Λακωνίας.

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι 01/08/2016 και ώρα 15:00 ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέχρι την 02/08/2016.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και των οικονομικών προσφορών είναι η 3η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ.

ΕΓΓΡΑΦΟ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ