Πρόσκληση σε Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

813

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους  Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεση) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων  Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου  (Μολάοι Λακωνίας 23052 ), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο  του μελετητικού τους πτυχίου.