Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω τηλεδιάσκεψης

197

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:30, συνεδριάζουν τα μέλη της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος” σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας ,στ) της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1Ο : Αποδοχή Δωρεάς προς το Γυμνάσιο Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 2Ο : Κατανομή Τακτικής Χρηματοδότησης (Δ’ 2021) στις Σχολικές Μονάδες.

ΘΕΜΑ 3Ο : Επικαιροποίηση επιτροπής ελέγχου κυλικείου Γυμνασίου Νεάπολης.

Αρχείο Πρόσκλησης (Ψηφιακά Υπογεγραμμένο)