Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

238

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας:

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. με ώρα λήξης την 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022.
2. Διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
[Την εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2022, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.gr→ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ→ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ από την Τρίτη 23-11-2021].

[ Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της δια περιφοράς συνεδρίασης της επιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 01-12-2021 ,τις ίδιες ώρες και τα ίδια θέματα].
Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο nikosdel@molaoi.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Ο Πρόεδρος

                                                       Αβδούλος Σπύρος


Έγγραφο Πρόσκλησης  (Ψηφιακά Υπογεγραμμένο)