Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

600
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 24η Μαρτίου 2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης   επί των  παρακάτω  θεμάτων:

  1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού.
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  3. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» «Τεχνική προσφορά» και «οικονομική προσφορά» διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 93.974,96€- Απευθείας ανάθεση τμήματος για αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης προμήθειας τροφίμων και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 , λόγω άγονου αποτελέσματος.
  4. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Ε.ΕΛ Νεάπολης με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την Τρίτη 24-03-2020 και μέχρι ώρα 11:00 π.μ  καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο nikosdel@molaoi.gr ή τηλεφωνικά στα 6944529925-2732360527 & ΦΑΧ 2732022206.

Αρχείο πρόσκλησης