Πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

535

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Μονεμβασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 26.6.2024 έως τη Δευτέρα 1.7.2024 είτε αυτοπροσώπως είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr (Τα δικαιολογητικά  να αποσταλούν ως ένα αρχείο)

Ακολουθεί η ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά