Πρόσληψη δέκα οκτώ (18) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με οκτάμηνη (8) σύμβαση

915

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (bkolliakou@monemvasia.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

“Δήμος Μονεμβασίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.230 52
υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας” (τηλ. επικοινωνίας: 2732360524).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Κυριακή 30 Ιουνίου και λήγει την Τρίτη 9 Ιουλίου

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση και το έντυπο αίτησης