Πρόσληψη δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για τις ανάγκες πυρασφάλειας έτους 2023 στο Δήμο Μονεμβασίας

1058

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα τεσσάρων (14) ατόμων:  ήτοι δώδεκα (12) άτομα κλάδου ΥΕ Δασεργατών/ ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας και δύο (2) άτομα κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας πέντε (5) μηνών από 1/6/2023- 31/10/2023 για την αντιμετώπιση πυρασφάλειας έτους 2023 του Δήμου Μονεμβασίας ως ακολούθως

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 15/5/2023 και λήγει την Παρασκευή 19/5/2023.

Ακολουθεί η ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία και θα κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους είτε θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr (Τα δικαιολογητικά  να αποσταλούν ως ένα αρχείο).

Ανακοίνωση

Αίτηση πρόσληψης

Υπ. δήλωση απασχόλησης 12μήνου

Υπ. δήλωση κωλύματος