Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με δίμηνη σύμβαση εργασίας στο Δήμο Μονεμβασίας.

679

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων (2) Κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/Ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Μονεμβασίας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού (επισυνάπτεται)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο το χρόνο απασχόλησης σε φορείς του Δημόσιου κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες (επισυνάπτεται).
  6. Βεβαίωση Απογραφής ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ,Α.Φ.Μ.
  7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού (με πρώτο όνομα του αιτούντος).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 27/7/2023 και λήγει την Παρασκευή 28/7/2023.

Ακολουθεί η ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία και θα κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους είτε θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr (Τα δικαιολογητικά  να αποσταλούν ως ένα αρχείο).

Ανακοίνωση

Αίτηση πρόσληψης

Υπ. Δήλωση απασχόλησης 12μήνου

Υπ. Δήλωση κωλλύματος