Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Μονεμβασίας

930

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα ατόμων (12) Κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/Ειδικότητα ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Μονεμβασίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού (επισυνάπτεται)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο το χρόνο απασχόλησης σε φορείς του Δημόσιου κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες (επισυνάπτεται).
  6. Βεβαίωση Απογραφής ΑΜΚΑ. ΑΜΑ ,Α.Φ.Μ.
  7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού (με πρώτο όνομα του αιτούντος).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 3/7/2023 και λήγει την Πέμπτη 6/7/2023.

Ακολουθεί η ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία και θα κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους είτε θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr (Τα δικαιολογητικά  να αποσταλούν ως ένα αρχείο).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 12ΜΗΝΟΥ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ