Πρόσληψη με 8μηνη σύμβαση, δύο Χειριστών Μηχανημάτων έργων

1522

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8)  μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (bkolliakou@monemvasia.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μονεμβασίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  και Διοικητικής Μέριμνας Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.230 52, υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 27323 60524).

Υποβολή  αιτήσεων από 29/4/2023 έως 8/5/2023.

Για πληρέστερη πληροφόρηση ανατρέξτε στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 ενώ για τη συμμετοχή σας συμπληρώστε το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης