Πρόσληψη Συνοδών Επισκεπτών από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

448

Η Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (http://www.keppedm.gr), ανακοινώνει την πρόσληψh με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Η πρόσληψη αφορά ειδικότητα ΔΕ Συνοδού Επισκεπτών και η σύμβαση εργασίας έχει χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τα απαιτούμενα προσόντα, τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλπ αναζητήστε στη σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς.

Για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και πρόσθετη πληροφόρηση επικοινωνείτε στο 2734360115 κ. Κωστάκο Θεόδωρο.