Πρόσληψη Συνοδών Επισκεπτών από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

872

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (http://www.keppedm.gr) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Η πρόσληψη αφορά ειδικότητα ΔΕ Συνοδού Επισκεπτών και η σύμβαση εργασίας έχει χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 3η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τα απαιτούμενα προσόντα, τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλπ αναζητήστε στην σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς.