Πρόσληψη Συνοδών Επισκεπτών στο Σπήλαιο Καστανέας & στο Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης – Γεωπάρκο Αγ. Νικολάου

1688

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (http://www.keppedm.gr) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Η πρόσληψη αφορά ειδικότητα ενός ΔΕ Συνοδού Επισκεπτών στο Σπήλαιο Καστανέας και ενός ΔΕ Συνοδού Επισκεπτών στα Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης και Γεωπάρκο Αγ. Νικολάου (Ο/η προσληφθείς/είσα θα απασχολείται 3 ημέρες στο Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης και  2 ημέρες στο Γεωπάρκο Αγ. Νικολάου).

Οι συμβάσεις εργασίας θα έχουν χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο Σπήλαιο Καστανέας, στο Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης, στο  Γεωπάρκο Αγίου Νικολάου  Βοιών καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μονεμβασιάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη – Λακωνίας,  υπόψη κου Θ. Κωστάκου

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τα απαιτούμενα προσόντα, τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλπ αναζητήστε στην σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς ή τηλεφωνικά στο 27343-60115 (κος Θ. Κωστάκος).