Πρόσληψη τριάντα (30) ΥΕ Καθαριστών/ριών Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Μονεμβασίας για το διδακτικό έτος 2023-2024

2934

Ο Δήμος Μονεμβασίας θα προσλάβει τριάντα (30) ΥΕ Καθαριστές/στριες  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν έντεκα (11) ΥΕ Καθαριστές/στριες  πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες απασχόληση ημερησίως) και δέκα εννέα (19) Καθαριστές/στριες  μερικής απασχόλησης ( 3ωρες απασχόληση ημερησίως).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ηλεκτρονικά από  1 -14 Αυγούστου  στην ακόλουθη διεύθυνση: bkolliakou@monemvasia.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. πρωτ. 11656/31.7.2023 σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία όπου και απασχολήθηκαν.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με το παράρτημα αυτής και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ