Πρόσληψη τριών (3) ΥΕ Συνοδών απορριμματοφόρων για οκτώ (8) μήνες στο Δήμο Μονεμβασίας

2046

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη , συνολικά τριών (3) ατόμων  ΥΕ Συνοδών απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8)  μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (bkolliakou@monemvasia.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μονεμβασίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  και Διοικητικής Μέριμνας Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.230 52, υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2732360524).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου και λήγει την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου.

                 Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση και το έντυπο αίτησης

Ανακοίνωση

‘Εντυπο αίτησης