Πρόσληψη χειριστή μηχανήματος έργου

920

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΣΟΧ2/2018/7835-26-6-2018 την πρόσληψη ενός ατόμου με την ειδικότητα Χειριστής Μηχανήματος Έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, έως και την Δευτέρα 30 Ιουλίου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Μονεμβασίας, Τ.Κ 23052, Μολάοι Ν. Λακωνίας, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Παναγιώτας Κολλιάκου (τηλ. επικοινωνίας: 2732360524).
Δείτε την ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης.