Ρυθμίστε ευνοϊκά τις οφειλές σας στο Δήμο Μονεμβασίας

607

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-117  Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019)  τεύχος Α΄) παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής  ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα  που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 17-7-2019.

Για υπαγωγή στη ρύθμιση  υποβάλλεται αίτηση  στην αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 17-9-2019.

Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (έως 100)  με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και  τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα, ως εξής:

  • Εφάπαξ με απαλλαγή  100%
  • σε 25 έως 48 δόσεις  με απαλλαγή 70%
  • σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%
  • σε  2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή  80%
  • σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή  60%

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) €.

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται
– αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις  ή η τελευταία καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες
-στην περίπτωση που δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων
-όταν υποβληθούν αναληθή στοιχεία για να χορηγηθεί ρύθμιση

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι με τον παραπάνω Νόμο υπάρχει η δυνατότητα  αρχικής δήλωσης παλαιών εκκρεμοτήτων σε  επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και τέλους παρεπιδημούντων  προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία το αργότερο μέχρι 10-7-2019 προκειμένου να είναι δυνατή η  ταμειακή βεβαίωση της οφειλής και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή της στη ρύθμιση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα:

2732360529 & 535    Δημοτικό Κατάστημα Μολάων
2734360139 & 140    Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης
2732360320    Δημοτικό Κατάστημα Παπαδιανίκων
2732360012    Δημοτικό Κατάστημα Μονεμβασίας
2732360415    Δημοτικό Κατάστημα Ρειχέας

Ανακοίνωση ρύθμισης Ν.4611/2019