Σε φάση ολοκλήρωσης η τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών λυμάτων στον Βιολογικό των Μολάων. Επόμενο στάδιο η άρδευση καλλιεργειών.

1540

Ολοκληρώνεται η εκτέλεση του έργου αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μολάων, με προσθήκη τριτοβάθμιας εγκατάστασης επεξεργασίας, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση δενδρωδών καλλιεργειών, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου πλαισίου βιώσιμης διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Το έργο είναι Π/Υ 883.407,00 € (προ ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το  πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και περιλαμβάνει :

  • Επέκταση της μονάδας χλωρίωσης
  • Κατασκευή τριτοβάθμιας επεξεργασίας, με σύστημα διύλισης με κροκίδωση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διέλευση των υγρών μέσα από στρώμα χαλαζιακής άμμου, σε τέσσερα κατακόρυφα κυλινδρικά φίλτρα.
  • Κατασκευή νέας δεξαμενής αποθήκευσης νερού, 80m3 (ο συνολικός όγκος αποθήκευσης ανέρχεται σε 160 m3, μαζί με την παλιά δεξαμενή αποθήκευσης)
  • Τοποθέτηση του απαραίτητου νέου εξοπλισμού του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου
  • Τοποθέτηση νέων απαραίτητων οργάνων μέτρησης

Η τριτοβάθμια επεξεργασία, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση, αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που περιγράφονται στην 1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου, δεδομένης της κακής ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων συστημάτων της εξεταζόμενης περιοχής.

Το έργο προωθεί τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού για την άρδευση καλλιεργειών με επεξεργασμένα αστικά λύματα, μειώνοντας έτσι τα φαινόμενα υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για άρδευση στην περιοχή μελέτης και προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αειφόρο χρήση του νερού.