Σημεία Υλοποίησης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Μονεμβασιάς

628

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας ενημερώνει ότι:

Την 7-12-2021 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Μονεμβασίας, που υλοποίησε ο Δήμος Μονεμβασιάς σε συνεργασία με την εταιρεία Μ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ IKE.

Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.  Το Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελεί ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στον Δήμο Μονεμβασιάς.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε υπηρεσία με τίτλο:  «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μονεμβασιάς», που είχε ως αντικείμενο την αναγνώριση των αναγκών για φόρτιση Η/Ο βάσει των συνθηκών του ευρύτερου ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος, την αποτίμηση των κατευθύνσεων του υφιστάμενου εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού, την χαρτογράφηση και ανάλυση των πολεοδομικών χαρακτηριστικών, των συνθηκών κινητικότητας, υποδομών πεζών και στάθμευσης, καθώς και την τελική χωροθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών φόρτισης για την περιοχή μελέτης -Σύνολο Δήμου Μονεμβασιάς.

Στοχεύοντας στην αξιολόγηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων για την χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης Η/Ο πραγματοποιήθηκε διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να ενημερωθούν φορείς και πολίτες για τις διαδικασίες εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. και να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις (σενάρια) χωροθέτησης. Οι απαντήσεις αποτέλεσαν δεδομένα εισόδου για τις διαδικασίες πολυκτριτηριακής ανάλυσης η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματική χωροθέτηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο.

Με βάση τα αποτελέσματα της προσέγγισης προέκυψε ένα σύνολο 13 σημείων στο σενάριο Β (16 φορτιστές με 31 θέσεις φόρτισης συνολικά), το οποίο είναι και αυτό το οποίο επιλέχθηκε, και 14 σημείων στο σενάριο Α στα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης Η/Ο. Η κατανομή των σημείων φόρτισης Η/Ο αποτυπώνεται στον ακόλουθο Χάρτη: Συνολικά, μαζί με τις θέσεις ΑΜΕΑ (2 φορτιστές με 3 θέσεις), τις θέσεις μικροκινητικότητας (2 φορτιστές με 10 θέσεις), ταξί (2 φορτιστές με 2 θέσεις), τουριστικών λεωφορείων (2 φορτιστές με 2 θέσεις) και φορτοεκφόρτωσης ( 1 φορτιστής με 2 θέσεις) προτείνονται 25 φορτιστές με 50 θέσεις φόρτισης.