Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων – Χρηματοδότηση Δήμου Μονεμβασίας για την εκπόνηση Σχεδίου

1045

Χρηματοδότηση Δήμου Μονεμβασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ο Δήμος Μονεμβασίας σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου (αριθ. πρωτ. 7970/16-11-2020), υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», εκτιμώμενου ποσού 39.680,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την  αριθ. 201.6/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ).

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μονεμβασίας, για τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ