Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας

228

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 2.591.098,00€  ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. )

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:Μολάοι

Ταχ.Κωδ.:23052

Τηλ.:2732360583

Telefax: 2732360590

E-mail: apanagos @monemvasia.gr

Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή  κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  . Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Προθεσμία εκτέλεσης έργου: είναι 12 μήνες.

 Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 1η Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00

Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Αντικείμενο της σύμβασης: Με την παρούσα εργολαβία  προβλέπεται η κατασκευή συμπληρωματικών έργων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 51.821,96 €.

Προκαταβολή: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας.

Δείτε τα έγγραφα της δημοπρασίας:

Διακήρυξη

Μελέτη

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο