Δια περιφοράς συνεδρίαση της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

263

Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, συνεδριάζουν τα μέλη της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, σύμφωνα με: τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλίου 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούνται να ενημερώσουν στις 14 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 13:00π.μ. για τη συμμετοχή τους ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των παρακάτω δύο (2) θεμάτων:

1. Τακτική επιχορήγηση Σχολικών Μονάδων (Δ’-2020)

2. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Μονάδων για αγορά εξοπλισμού

Οι απαντήσεις σας να σταλούν ηλεκτρονικά στο maganaris@monemvasia.gr

Αρχείο πρόσκλησης