Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

782

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ο :  Διάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
προμήθειες.
ΘΕΜΑ 2ο : Ακύρωση μέρους της αριθ. 59/2016 Αποφάσεως περί
κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας παραχώρησης
Καρνάγιο και νέων όρων δημοπρασίας.
ΘΕΜΑ 3ο :   Αίτημα για χορήγηση άδειας χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Νεάπολης.

Αρχείο πρόσκλησης