Συνεδρίαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

373

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 συνεδριάζει η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον : Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου- Ανάληψη καθηκόντών

Θέμα 2ον: Ορισμός Νομίμου εκπροσώπου και οικονομικού διαχειριστή

Θέμα 3ον: Έγκριση ανάθεση προμηθειών εργασιών από ηην πρόεδρο

Θέμα 4ον: Έγκριτη δαπανών – Συνέχιση διαχείρισης παγίας προκαταβολής από την πρόεδρο

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)