Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

97

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13.30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη

Η συνεδρίαση αφορά τα ακόλουθα με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2024.
ΘΕΜΑ 2ο : Περί έγκρισης ή μη 1ου Τακτοποιητικού- Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου {Βελτίωση λιμενικών υποδομών Αυλοσπήλου Νεάπολης και Μανδράκι Μονεμβασίας}.
ΘΕΜΑ 3ο : Περί καθορισμού κριτηρίων και θέσεων ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Αυλοσπήλου Νεάπολης.

Αρχείο πρόσκλησης