Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

87

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη

Η συνεδρίαση αφορά τα ακόλουθα με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο : Περί αιτήσεως της ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για εξόφληση 3ου λογ/σμού (Αναθεώρησης) ποσού 4.666,28€ του έργου με τίτλο {Βελτίωση Λιμενικών υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «Αυλοσπήλου» & «Μανδράκι» Μονεμβασίας}.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 100 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελ/σου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για τη δημιουργία & υποβολή φακέλου για την έκδοση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου στο λιμένα Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας. – Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εργασιών αποκατάστασης ανωδομής προβλήτα και τοπικές επεμβάσεις στη Λ.Ε. Παλαιοκάστρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί αιτήσεως Ναυτικού Ομίλου Βοιών για παραχώρηση χρήσης χώρου και κτιριακών εγκαταστάσεων (νεώσοικο, WC). ΘΕΜΑ 5ο: Περί τροποποίησης έγκρισης σκοπιμότητας και τεχνικού δελτίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ΘΕΜΑ 5ο: Περί τροποποίησης έγκρισης σκοπιμότητας και τεχνικού δελτίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ΘΕΜΑ 6ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών».

Αρχείο πρόσκλησης