Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

72

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη

Η συνεδρίαση αφορά τα ακόλουθα με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Αιτήσεις για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο εντός Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης για το έτος 2023.
  2. Εγκρίσεις εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου.
  3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 100  του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελ/σου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για τη Δημιουργία & υποβολή φακέλου για την έκδοση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου στο λιμένα Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας. – Ορισμός μελών  (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».
  4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2023.
  5. Περί έγκρισης χώρου για την προσωρινή απόθεση υλικού από την αποκατάσταση λειτουργικών βαθών του Αλιευτικού Καταφυγίου Αυλοσπήλου.
  6. Αιτήσεις καταστηματαρχών-φορέων για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2023».

Αρχείο πρόσκλησης