Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής μέσω Τηλεδιάσκεψης

199
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη  θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας} προϋπολογισμού 55.008,96€ χωρίς ΦΠΑ, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , του έργου με τίτλο {Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδίων ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών στις σχολικές επιτροπές) προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Λήψη απόφασης ΟΕ για την παράταση ή μη της ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ για την αποτροπή της διάδοσης του Κορωναιού.
  6. Περί τροποποίησης συμβάσεων προμήθειας υγρών και αερίων καυσίμων 2022.

 

Αρχείο Πρόσκλησης