Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής μέσω Τηλεδιάσκεψης

103
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη  θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δεκατρία (13) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας .
 2.  Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ασωπού & ΔΕ Μονεμβασίας }.
 3.  Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Συκέας της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της εταιρείας {ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ.}
 4. Περί έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022/Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης/Πλήρωση θέσεων (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) με πρόσθετα προσόντα.
 5.  Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Μονεμβασίας ,για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (Β΄ Φάση)»- Ορισμός μελών (τακτικός-αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης –Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
 6. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 3806/31-03-2022 αίτησης υπαλλήλου περί νομικής στήριξης.
 7. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 8. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων και ΔΕ Ζάρακα }.
 9. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 9/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 10. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 16/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.
 12. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 13. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Προμήθεια γλυκισμάτων ενόψει της εορτής του Πάσχα ) προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας.

 

Αρχείο Πρόσκλησης