Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής μέσω Τηλεδιάσκεψης

136
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη  θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα (10) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του υποέργου με τίτλο {Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ Μονεμβασίας και εξωτερικών αντλιοστασίων Λυμάτων }.
  2. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Συκέας της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της εταιρείας {ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ.}
  3. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της κ. Πλουμίδη Μαρίας.
  4. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  5. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ασωπού, Μονεμβασίας & Βοιών -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.
  6. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας}.  
  7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Βοιών για στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
  8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Βοιών για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.
  9. Περί έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α «Πάρνωνας Α.Ε», για το έργο «Μετατροπή της οικίας Γιάννη Ρίτσου στο κάστρο Μονεμβασίας σε Δημοτικό Μουσείο» – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
  10. Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Μονεμβασίας έως τέσσερις μήνες για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2022.

Αρχείο Πρόσκλησης