Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής μέσω Τηλεδιάσκεψης

158
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη  θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά  τα ακόλουθα δεκαέξι (16) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 74.400,00€.
 2. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 55.800,00€.
 3. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 5884/16-05-2022 αίτηση Αντιδημάρχου ΔΕ Μονεμβασίας κ. Χριστάκου Σταύρου  περί νομικής στήριξης.
 4. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 5. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ ,  για απασχόληση στο Δήμο Μονεμβασίας κατά την περίοδο 2022-2023
 6. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 7. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
 8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Σύνταξη σχεδίου  ασφάλειας νερού Δήμου Μονεμβασίας}.
 9. Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. Α29/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 10. Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ. Α30/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 11. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 36/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  του Δήμου Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 12. Περί έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού -Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης»  προϋπολογισμού 56.409,09 € χωρίς ΦΠΑ.
 13. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση φωτιστικών στην ΔΕ Μονεμβασίας»  προϋπολογισμού 195.768,05 € χωρίς ΦΠΑ.
 14. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού όρων-συγκρότηση επιτροπής για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων» του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο  «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 1.172.818,50€ χωρίς ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο Πρόσκλησης