Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής μέσω Τηλεδιάσκεψης

144
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη  θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά  τα ακόλουθα δώδεκα (12) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας- Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ,ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης και αποσιδήρωσης» του Δήμου Μονεμβασίας .
 2. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Τοπικές παρεμβάσεις Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας .
 3. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού Σχολείου Χάρακα ΔΕ Ζάρακα» του Δήμου Μονεμβασίας .
 4. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ου ΕΠΑΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», με κωδικό έργου 2018ΕΠ02600020 προϋπολογισμού 1.700.000,00€, β)Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την επιτροπή παρακολούθησης και γ) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
 5. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 12/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 6. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο {Μελέτη επικαιροποίησης έργων οδοποιίας στην επέκταση του σχεδίου του οικισμού Μολάων ΔΕ Μολάων  } του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο {Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Γυμνασίου Νεάπολης Βοιών ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο– Ένταξη πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 2«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 της πρόσκλησης της δράσης  «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»
 9. Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου, για το έργο «Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης» με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ- Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της.
 10. Περί έγκρισης της υπ΄αριθ. Πρωτ. 6734/01-06-2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.
 11. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 14/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού  Δήμου Μονεμβασίας περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2022.
 12. Περί έγκρισης της υπ΄αριθ. Πρωτ. 6885/02-06-2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.

 

Αρχείο Πρόσκλησης