Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής μέσω Τηλεδιάσκεψης

150
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη  θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δώδεκα (12) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης, ΔΕ Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας .
 2. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα και ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Μονεμβασίας}.
 4. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας}.
 5. Περί έγκριση της αριθ. 24/2022 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Έργων του Δήμου του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση και Αισθητική Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας»έγκριση Υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση και Αισθητική Αναβάθμιση  Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας» ,με στόχο την επανάχρηση τους   στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021-2022 στον άξονα      προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 1.2 Β «ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2.5 ΚΑΙ 2.6 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2»-Δέσμευση για κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού216,99€ – Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με Σύμφωνο Αποδοχής όρων χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ)&εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης και την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της.
 6. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
 7. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 17/2022 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022.
 8. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 18/2022 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022.
 1. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
 1. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί επιβολής δυνητικού τέλους για ολοκλήρωση του υποέργου με τίτλο {Αποχετευτικό δίκτυο κοινότητας Ελαίας}-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.
 2. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 22/2022 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, περί έγκρισης απολογισμού του οικ. έτους 2020.
 3. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Δήμου στις σχολικές επιτροπές) προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο Πρόσκλησης