Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

647

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί  Συγκρότησης  της Σχολικής Επιτροπή σε σώμα».
  2. «Περί  Εξουσιοδότησης Προέδρου να ασκεί την οικονομική διαχείριση».
  3. «Περί ενημέρωσης σχετικά με το αριθμ.54822/09-3-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
  4. «Περί Έγκριση ανανέωσης ετήσιας συνδρομής προγράμματος  s-management plus από τον ΕΠΑΦΟ».
  5. «Περί καταστροφής υλικού στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ρειχέας (ορισμός Επιτροπής).
  6. «Περί ενημέρωσης σχετικά με το αριθμ. 4299/21-3-2017 έγγραφο της ΚΤΥΠ(Κτιριακές Υποδομές Α.Ε)».
  7. «Περί λήψης απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής ελέγχου κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μολάων».

Αρχείο πρόσκλησης