Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

125

Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου((ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ) την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο δ) την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020  εγκύκλιο ε) αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 στ) την 643 εγκύκλιο   του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π 69472/24-9-2021.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το ακόλουθο ένα (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

Αρχείο πρόσκλησης