Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

110

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το ακόλουθο ένα (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

Αρχείο πρόσκλησης