Συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών μέσω τηλεδιασκέψεων

91

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το ακόλουθο ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

Αρχείο πρόσκλησης


 

Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν και τα μέλη της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
  2. «Περί κατανομής χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α΄Κατανομή 2023)».
  3. «Περί συγκρότησης Επιτροπής κυλικείου στο 1ο ΕΠΑΛ Βοιών».

«Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

Αρχείο πρόσκλησης