Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

74
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 9:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 55 του ν.5083 (Τείχος Α΄12/26-01-2024):

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {  Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ –ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ» ,με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2024.
  3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μονεμβασίας για το διδακτικό έτος 2024-2025 του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης