Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

146

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 συνέρχεται σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:

  1. «Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική  Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
  2. «Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

Αρχείο Πρόσκλησης