Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

48

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:30  συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σύμφωνα με  το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’) σε τακτική συνεδρίαση και αφορά το ακόλουθο θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί παραχώρησης προαύλιου χώρου του πρώην δημοτικού Σχολείου Βελλιών»

Αρχείο πρόσκλησης