Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

92
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίαςς. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 5.766.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α – Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Περί αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου  Μονεμβασίας οικ. έτους 2024.
 3. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 18364/01-12-2023 αίτησης του κ. Σουρλά Ιωάννη Αντιδημάρχου ΔΕ Ασωπού περί νομικής στήριξης.
 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 17058/13-11-2023 αίτησης του κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου   Αντιδημάρχου ΔΕ Μολάων περί νομικής στήριξης.
 5. Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.
 6. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2024.
 7. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 8. Εισήγηση ΔΕ προς το ΔΣ περί κοπής ενός δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο –πεζοδρόμιο επί της παραλιακής οδού-εντός ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί μεταφοράς στο Δήμο Μονεμβασίας των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Νομικού Προσώπου του Δήμου Μονεμβασίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.» και κλείσιμο αυτών.
 11. Περί μεταφοράς στο Δήμο Μονεμβασίας των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Νομικού Προσώπου του Δήμου Μονεμβασίας με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
 12. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 2945/22-02-2024 αίτησης του κ. Κολλιάκου Ευαγγέλου του Ιωάννη περί αποδοχή δωρεάς.

Αρχείο πρόσκλησης