Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

128
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.
  2. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 204/08-01-2024 αίτησης του τέως Αντιδημάρχου ΔΕ Βοιών  κ. Μαρούση  Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.
  3. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 62.934,93€.
  4. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, προϋπολογισμού 432.000,00€.
  5. Διευκρινήσεις επί  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 & ΟΠΔ  μετά από Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
  6. Λήψη απόφασης περί  ορισμού επιτροπής παρακολούθησης του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών –Β΄φάση» του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος “G.KELLIS”:

  1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2024 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας  Κυπαρισσίου [Αφορά  ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους του Δήμου προς κάλυψη αναγκών λειτουργίας του κληροδοτήματος  G.Kellis. για το έτος 2024 }.
  2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2024 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας  Κυπαρισσίου [Αφορά  κατάρτιση σχεδίου  προϋπολογισμού   οικ. έτους 2024 του κληροδοτήματος G.KELLIS }.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης